องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 166
เดือนนี้ 4,835
เดือนที่แล้ว 7,137
ทั้งหมด 41,139

camera_alt ภาพกิจกรรม
พ่นหมอกควันหมู่ที่16 บ้านเนินบ่อทอง ป้องกันโรคชิคุนกุนยา
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาIG EG เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้โพส : admin
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563
ผู้โพส : admin
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช จัดโครงการวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโพนก่อ
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ผู้โพส : admin
โครงการทำบุญวันละบาท (สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้)
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ต้อนรับคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาปรึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ๑ กรกฎาคม
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช นำพาผู้พิการไปรับรถเข็น ณ สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
21 - 30 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นายพิจิตร นิวงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
นางนุชนารถ กลางประพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รามราช
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริต
ผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดนครพนม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการ
ตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ