ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ